Yo-a-mong

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Yo-a-mong
YoAMong.png
Land Yui-wang
Location Luo-shang
Role Creature


Yo-a-mong ( Yo E Mo N ) is a member of the A-mong Family who resides on the roof of the Helix Palace Luo-shang. Unlike most other A-mong members, he does not immediately steal from the Furoshiki and only takes something if the player loses in a game of Chō-han, a traditional Japanese dice game in which two dice are shaken in a bamboo cup. If the player wins, Yo will give an Eyeball-Stone. If the player loses, Yo will take the item bet with as detailed below.

How to play and item preference

The Furoshiki needs to contain either a Wind Chime, Gold Ingot, or Key of Gold to play; Yo-a-mong prefers the items in this order and will take one if the player loses.

Tong-Nou Book Entry

Likes

[...] Yo-a-mong is a gambler. [...]

Chu-Teng Tablet Entry

Habitat

Yo-a-mong is from the A-mong family that lives in Tong-Nou. It seems he sometimes appears in Chu-Teng. This may be because some parts of the different spatial dimensions that are open all over Chu-Teng lead to Tong-Nou. He is a suspicious character.

Eastern Mind Characters
Reincarnations RinByouTouShaKaiJinRetsuZenGyou
Land of Life Moku-gyou & Moku-gyou's partnerZoh-gaeru FamilyTabelinai
Land of Desire King-gyouChi-fangPu-ryaoShow-miNai-naiTake-yaccoTwei-tweiLong-ri & Long-yuiRotating Boulder
Land of Time Ka-gyouYing & YangGa-showT.B.C.
Land of Dreaming Sui-gyouAh & UngMong-iMong-aruZuo-mongPang-xie
Central Mountain Tou-gyouTwins from Tong-Nou (Bibo & PipoBabebu & BabeboJido & JizoDadezu & Zazezu)
Phantom Marketplace Mai-chiu
Every Land A-mong Family (Ichi-a-mongNi-a-mongSan-a-mongYo-a-mongGoh-a-mong) • Fang-shing
Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei