Shi-tsu

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Shi-tsu
ShiTsu.png
Land Chu-Teng
Location Star Palace
Role Star Light


Shi-tsu ( Shi Tsu , シツ, Shitsu) is a Star Light who burns with the light of the Starlight Flame. He can be found in the Starfire Room, the 28th room of the Star Palace. He has the ability to light flammable items with his flame. The Starlight Flame used to be a flame that he guarded, but he eventually lit himself with it. The flame has been burning him up and he can no longer move his joints, so he requests that you carry on his lineage by taking the Starlight Flame to Suin-shin.

Flammable Items

Chu-Teng Tablet Entry

Habitat and Role

Found in the Encampment Room of the Star Palace, where the holy Starlight Flame burns. Shi-tsu was the guard of this flame, but he ended up setting himself ablaze. The Starlight Flame is a light that brightens and awakens Suin-shin. However, it is very difficult to carry it in a way that does not extinguish it.

Starlight Flame

Use it to light something and carry it with you.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei