King-gyou

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
King-gyou
KingGyou.png
Land Yui-wang
Location Hallway of Yui-wang
Role King


King-gyou's design featured in The Art of Computer Designing.

King-gyou (Ki N Gi Yo U) is the king of the Land of Desire Yui-wang. When awoken by a Golden Flower, he will present the player with an entrance to the Helix Palace Luo-shang after a choice between six items that are useful inside: the Chopsticks, Sheep Intestine, Sun Water, Bottle Gourd, Small Mallet, and Panacea. He is known to turn souls who perish in the Helix Palace into jewlery and gold for himself.

Eastern Mind Characters
Reincarnations RinByouTouShaKaiJinRetsuZenGyou
Land of Life Moku-gyou & Moku-gyou's partnerZoh-gaeru FamilyTabelinai
Land of Desire King-gyouChi-fangPu-ryaoShow-miNai-naiTake-yaccoTwei-tweiLong-ri & Long-yuiRotating Boulder
Land of Time Ka-gyouYing & YangGa-showT.B.C.
Land of Dreaming Sui-gyouAh & UngMong-iMong-aruZuo-mongPang-xie
Central Mountain Tou-gyouTwins from Tong-Nou (Bibo & PipoBabebu & BabeboJido & JizoDadezu & Zazezu)
Phantom Marketplace Mai-chiu
Every Land A-mong Family (Ichi-a-mongNi-a-mongSan-a-mongYo-a-mongGoh-a-mong) • Fang-shing