Tsukiusa-yin

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Tsukiusa-yin
GOJYU 14.png
Land Chu-Teng
Location Five-Story Pagoda
The Admiral’s Room
Role Moon Light


Tsukiusa-yin ( Tsu Ki U Sa I N, ツキウサイン, Tsukiusain) is a Moon Light who follows the teachings of the Meditating Giant Clan. She can be found in the Admiral's Room and first story of Five-Story Pagoda. She is a moon rabbit and uses her Rabbit Ears to listen to the teachings of the Meditating Giant Clan, which can't be heard without them. If talked to at the Star Palace, she will detach her ears and give them to you. If talked to at the Five-Story Pagoda, she will inform you on the situation there.

Chu-Teng Tablet Entry

Habitat and Role
She is a moon rabbit, a species
of the Moon Palace. She likes to
listen to the teachings of the
Meditating Giant Clan
member who was turned into
the Five-Story Pagoda gate. The
gate giant teaches her love and wisdom.

Rabbit Ears
These sharp ears are detachable. With these on, anyone can
hear the voices of the Meditating Giant Clan.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei