Sang-er

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Sang-er
SangEr.png
Land Chu-Teng
Location Underground Palace
Role Seven Priests


Sang-er ( Sa N A Ru ,神官サンアル, Shinkan sanaru) is one of the Seven Priests that serve Yue-yin. He can be found by typing 1 2 1 into Sufiku.

Chu-Teng Tablet Entry

Habitat and Role
One of the seven priests serving
Yue-yin of the Moon Palace.
Sang-er has been entrusted with
the blue pearl. It was Yue-yin who
entrusted the priests with the
seven pearls, but starting with
Sang-er, these priests, who are
supposed to be loyal to Yue-yin,
have recently been acting strange.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei