Sang-yi

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Sang-yi
SangYi.png
Land Chu-Teng
Location Underground Palace
Role Seven Priests


Sang-yi ( Sa N I , 神官サンイー, Shinkan san'ī) is one of the Seven Priests that serve Yue-yin. He can be found by typing 1 1 1 into Sufiku.

Chu-Teng Tablet Entry

Habitat and Role
One of the seven priests serving
Yue-yin of the Moon Palace. He is
usually found in the different
spatial dimensions that are within
the mind of the Meditating Giant
Sufiku. It is the duty of the seven
priests to protect the treasure of the
Moon Palace, the "Seven Pearls."
Sang-yi has been entrusted with the
yellow pearl.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei