Dark Amoebas

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Dark Amoebas
DarkAmoe.png
Land Chu-Teng
Location White Road Gate (entrance)
Five-Story Pagoda (second story)
Role Darkness


Dark Amoebas ( Ya Mi A Me E Ba , 闇アメーバ, Yami amēba) is a Chu-Teng creature. They can be found at the White Road Gate and the second story of Five-Story Pagoda.

Chu-Teng Tablet Entry

Role and Personality
Underlings of the
Supreme Darkness
Chui-hei.
Dark Amoebas will
attack lights on sight.
Once stuck to a light,
they will not let go
until they have stolen its brightness.
They are weak to Mines.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei