Fountain Gatekeeper

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Fountain Gatekeeper
Isogin.png
Land Chu-Teng
Location Underground Palace
Role Moon Light, Gatekeeper


Fountain Gatekeeper (I So Gi N, 泉の門番, Izumi no monban) is the gatekeeper of the Underground Palace. The Fountain Gatekeeper requires a password to grant entry into the Underground Palace. The password is the Fountain Gatekeeper's name, Isogin.

Chu-Teng Tablet Entry

Habitat and Role
The gatekeeper of the Moon
Palace fountain. In the secure
Moon Palace, gatekeepers appear
one after the other. It seems the
fountain gatekeeper requires a
password. Mines, weapons of
light effective against Dark
Amoebas, are produced in the
fountain. Takochu diligently
transports them to the Milky Way.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei