Sho-yin

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Sho-yin
Shoyin.png
Land Chu-Teng
Location Star Palace
Role Moon Light


Sho-yin ( Shi Yo U I N, ショウイン, Shōin) is a Chu-Teng creature of the Moon Palace.

Chu-Teng Tablet Entry

Habitat and Role
A light of the Moon Palace and a
member of the Moon Palace army corps
that is constantly raiding the Star Palace
and working to conquer it. Sho-yin
always carries a light mobile receptor
and once he starts talking, he doesn't
stop. Lights of the Moon Palace have a
cruel nature and they attack and absorb
the brightness of the Star Palace lights
for themselves.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei