Ru-hou

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Ru-hou
RuHou.png
Land Chu-Teng
Location Ge-Teng
Role Darkness


The Moon of Darkness Ru-hou ( Ru U Ho U , 暗黒の月ルウホウ, Ankoku no tsuki ruuhou) is one of the darkness outside Ge-Teng.

Chu-Teng Tablet Entry

Role and Personality
Though Ru-hou and Chi-tou
were originally lights, they were
hated for
being planets of misfortune and
were exiled to Ge-Teng.
Chui-hei bestowed the power
of darkness upon them. Ru-hou
is plotting to paint the
world in darkness.
With the dark abilities that he
has acquired,
Ru-hou can also split into five
separate entities.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei