Ching-yin

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Ching-yin
ChingYin.png
Land Chu-Teng
Location Star Palace
Role Moon Light


Ching-yin (Chi N I N, チンイン, Chinin) is a Moon light who is a member of the Moon Palace army occupying the Star Palace. She can be found in the Etiquette Room, the 11th room of the Star Palace. She has the ability to grow eyeballs on her body and use them to attack the Star Palace.

Chu-Teng Tablet Entry

Habitat and Role
A light of the Moon Palace. One
of the members of the Moon
Palace army corps who were
dispatched to occupy the
Star Palace. Ching-yin is able to
disperse the eyeballs that infest
her body like parasites and make
them attack the Star Palace. Even
if her eyeballs die, they will
immediately regenerate.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei