Sango-jin

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Sango-jin
SangoJin.png
Land Chu-Teng
Location Coral Palace
Role Moon Light


Sango-jin ( Sa N Go Ji N ) is a Moon Light at the Coral Palace.

Chu-Teng Tablet Entry

Habitat and Role
A light of the moon who lurks
underground in the Coral Palace.
He is passionate about training
lights of the moon to "be skeptical,
methodical, and cunning."
Sango-jin has a complex character
and devised the structure of the
Coral Palace. His methods are
capricious and lack consistency.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei