Kae-yang

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Kae-yang
KaeYang.png
Land Chu-Teng
Location Sun Palace, Star Palace
Role Sun Light


Kae-yang ( Ka E Ya N, カエヤン, Kaeyan) is a Chu-Teng creature of the Sun Palace. If you interact with him at the Star Palace he will give you a Frog Feather, if in the Sun Palace, he will give you a Treasure Chest Key.

Chu-Teng Tablet Entry

Habitat and Role
A member of the Sun Palace.
However, he is frequently driven
off to other palaces
because Tai-yang's desire
to monopolize all brightness
is so strong that he does not
want even the lights of his own
palace near him. Kae-yang is the wisest
light in the Sun Palace and he laments that
Chu-Teng is now overrun by the doctrine of Light Supremacy.
Incidentally, he has a funny accent.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei