Copier

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Copier
Copier.png
Land Chu-Teng
Location Star Palace
Role Star Light


Copier ( Ko Pi Ya, 合鍵屋コビヤ, Aikagi-ya kobiya) is the locksmith of the Star Palace. He can be found in the Public Office, the 14th room of the Star Palace. Copier has the ability to make a perfect duplicate of any key. He has been imprisoned for making too many duplicate keys. You can use the Locksmith Key free him from imprisonment.

Chu-Teng Tablet Entry

Habitat and Role
A light of the Star Palace. Lives in the
Wings Room. Copier is
highly skilled. Because he once
produced an excess of perfect
duplicate keys and caused mayhem in
Chu-Teng, he is now locked up.
But even now, he will make
an elaborate duplicate key for you
as long as it's just one.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei