Chu-yin

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Chu-yin
Chuyin.png
Land Chu-Teng
Location Star Palace
Role Moon Light


Chu-yin (Chi Yu U I N, チュウイン, Chuuin) is a Chu-Teng creature of the Moon Palace. She is a relative of Takochu.

Chu-Teng Tablet Entry

Habitat and Role
A light of the Moon
Palace. Her special
skill is digging
interdimensional holes that
can lead anywhere. Because she opened
an interdimensional hole between the
Moon and Star Palaces, the Moon
Palace has become easier to attack. However, as this hole also leads
to Tong-Nou, there is chaos as well. Chu-yin is a chatterbox, so she
may spill some secrets if you listen closely to her. She is related to
Takochu of the Milky Way.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei