Seven Shells Family

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search

The Seven Shells Family ( Na Na Tsu Ga I ) are a group of creatures of the Moon Palace.

Chu-Teng Tablet Entry

Habitat and Role
A species born for the sole purpose of
protecting the treasure handed down
within the Moon Palace, "The Seven Pearls,"
with their lives.

Forms
Camouflage
Action

Each one has
a single pearl.
The full body
appears only
when entrusted with all Seven Pearls,
or when parting with the pearls
(through death).

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei