Twei-twei

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Twei-twei
TweiTwei.png
Land Yui-wang
Location Show-mi
Role Creature


Twei-twei (To E I To E I) is Show-mi's third wife, being a pair of legs wearing red thigh-highs and black boots. Though only two legs are seen in-game, her portrait in the Tong-Nou Illustrated Book reveals her to have eight legs emanating from an eye in the center of her "body".

Eastern Mind Characters
Reincarnations RinByouTouShaKaiJinRetsuZenGyou
Land of Life Moku-gyou & Moku-gyou's partnerZoh-gaeru FamilyTabelinai
Land of Desire King-gyouChi-fangPu-ryaoShow-miNai-naiTake-yaccoTwei-tweiLong-ri & Long-yuiRotating Boulder
Land of Time Ka-gyouYing & YangGa-showT.B.C.
Land of Dreaming Sui-gyouAh & UngMong-iMong-aruZuo-mongPang-xie
Central Mountain Tou-gyouTwins from Tong-Nou (Bibo & PipoBabebu & BabeboJido & JizoDadezu & Zazezu)
Phantom Marketplace Mai-chiu
Every Land A-mong Family (Ichi-a-mongNi-a-mongSan-a-mongYo-a-mongGoh-a-mong) • Fang-shing