Yamihyo

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Yamihyo
Yamihyo.png
Land Chu-Teng
Location Five-Story Pagoda
Role Darkness


Dark Soldier Yamihyo ( Ya Mi Hi Yo , 闇戦士ヤミヒョ, Yami senshi yamihyo) is a Chu-Teng creature.

Chu-Teng Tablet Entry

Role and Personality
An underling of the Supreme Darkness
Chui-hei.
Chui-hei has the ability to turn materials
into darkness, so he created the Dark
Soldier Yamihyo from a horse inside a
gourd. Something of a joke among the
legions of darkness, he seems quite weak.

Dark Gourd
Yamihyo is usually
found inside here.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei