Sang-nyui

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Sang-nyui
SangNyui.png
Land Chu-Teng
Location Moon Palace
Role Moon Light


Sang-nyui is the court lady of the Moon Palace. She can be found by typing 2 3 3 or 3 3 2 into Sufiku. Priest Sang-lian has entrusted Sang-nyui with the Brown Pearl.

Chu-Teng Tablet Entry

Habitat and Role
A court lady of the Moon Palace.
Sang-nyui served Se-yin, who has
been married off to the Star Palace.
She is found in a different spatial
dimension than those of the priests.
Like the priests, she performs
prophecies. She often exchanges
brightness with Priest Sang-lian. This
ritual of mutual brightness exchange is
a symbol of deep affection.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei