Se-yin

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Se-yin
SeYin.png
Land Chu-Teng
Location Star Palace
Role Princess, Moon Light


Se-yin ( Se.png I N , セイン, Sein) is the princess of the Moon Palace. She can be found inside of the Princess's Room, the 16th room of the Star Palace. She is married to Suin-shin, ruler of the Star Palace. Sun Lights stole Se-yin's brightness, causing her to lose her corporeal form, and sealed her in a vase. When the vase is interacted with enough, Se-yin will be revealed and turn into a disc that can be added to the Chu-Teng Tablet. From the tablet, she can inform you on her situation and the three palaces.

Chu-Teng Tablet Entry

Habitat and Role

The princess of the Moon Palace. For the ostensible purpose of peacemaking, she married Suin-shin of the Star Palace and now lives in the Star Palace. However, it appears that everyone believes this to be a scheme by Yue-yin of the Moon Palace. The princess wishes for peace in Chu-Teng.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei