Sufiku

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Sufiku
Sufiku.png
Land Chu-Teng
Location Moon Palace
Role Moon Light


Sufiku ( Su Hu I Ku ) is a member of the Meditating Giant Clan who has been contained within the Underground Palace. He possesses a very powerful brain that is able to generate dimensions within it. These dimensions can be accessed by typing codes into him. The dimensions within his brain contain several different lights and items.

Codes

3 2 1 Jido and Jizo
2 1 3 Torikara #2
2 2 2 Shin
2 3 3 Sang-nyui
1 3 2 Chu-yin
3 3 2 Sang-nyui, Brown Pearl
1 1 1 Sang-yi
1 2 1 Sang-er
2 1 2 Sang-san
2 3 2 Sang-si
3 1 3 Sang-wu
3 3 3 Sang-lian
1 2 3 Pagoda Key
2 3 1 Five-Story Pagoda
3 2 3 Sang-qi, Yue-yin, Black Pearl

Chu-Teng Tablet Entry

A survivor of the Meditating Giant Clan. Sufiku's superior brain is
implanted inside a living palace, and inside this brain he generates
other dimensions. With Sufiku's combination of codes, you can
summon forth spaces or lights from different dimensions.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei