Kujira

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Kujira
Kujira.png
Land Chu-Teng
Location Milky Way
Role Darkness


Kujira ( Ya Mi Ku Ji Ra, 闇クジラ, Yami kujira) is a Chu-Teng creature located in the Milky Way. It eats Stardust and turns it into darkness.

Chu-Teng Tablet Entry

Role and Personality
Kujira is an underling of the Supreme
Darkness Chui-hei.
He resides in the Milky Way,
where he captures and steals the
brightness of lights or Stardust
drifting in from Chu-Teng.
He swallows lights into his upper mouth
and ejects them below as
Koans of Darkness.
If you get swallowed up by Kujira,
you are done for.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei