Shin

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Shin
Shin.png
Land Chu-Teng
Location Star Palace, Moon Palace
Role Light


Shin ( Shi N, シン, Shin) is a bird that is able to steal brightness from other lights with her singing. She can be found in the Joyful Song Room or by typing 2 2 2 into Sufiku. Unlike most lights, she doesn't belong to any palace. She changes her appearance to fit in with the lights around her.

Chu-Teng Tablet Entry

Habitat and Role

A wandering bird that stays in the Song Room of the Star Palace. She does not belong anywhere, but wherever she goes, she impersonates the lights found there. Suin-shin enjoys her singing. However, every time Shin sings at a palace, she steals that palace's brightness. She is elusive.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei