Zako-yin

From Osamu Sato Wiki
Revision as of 10:32, 18 January 2024 by Where am i (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Zako-yin
ZakoYin.png
Land Chu-Teng
Location Five-Story Pagoda
Role Moon Light


Zako-yin ( Za Ko I N, ザコイン, Zakoin) is an older Moon Light who is very knowledgeable about the situation in Chu-Teng. He can be found on the fifth floor of the Five-Story Pagoda. If interacted with, he will give you the Green Pearl, which was entrusted to him by Sang-wu. He will also put himself inside of the Chu-Teng Tablet so he can share his wisdom with you.

Chu-Teng Tablet Entry

Habitat and Role
A light of the Moon Palace.
He is an an elderly light who
lives on the top floor of the
Five-Story Pagoda. He is
highly knowledgeable. The
Five-Story Pagoda has a
contest room for practicing
fighting, a room for the
history of the Moon Palace,
and so on. But recently there
have been rumors of darkness
infesting the pagoda.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei